ตารางการเปรียบเทียบ ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559 – 2560 – 2561

ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561

ผลสอบ NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561