บันทึกควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องสมุด(แม่เหล็ก)
แสดงผลการกรอกควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องสมุด(แม่เหล็ก)
————————————————————————————————–

บันทึกควบคุมงานก่อสร้างห้องส้วมชาย/ห้องส้วมหญิง(แม่เหล็ก)
แสดงผลการกรอกควบคุมงานก่อสร้างห้องส้วมชาย/ห้องส้วมหญิง(แม่เหล็ก)