นายมานิตย์   แก้วบาง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
—————————————————————————————————————-

   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
คุณครูมาลีวรรณ   ล้อมนะลา

—————————————————————————————————————-
หัวหน้าฝ่ายการเิงิน
คุณครูสิราวรรณ  เพิ่มพูล

—————————————————————————————————————-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คุณครูเจษฎา  กาตั้ง                    

 —————————————————————————————————————-

   หัวหน้าฝ่ายบุึคลากร
คุณครูชาตรี  สุมนะ