นักเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้คะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์เต็ม 100 ผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 พบว่า สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน ทั้งความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และคะแนนรวมทุกด้าน เด็กหญิงณปภัสร นิลเพชร ได้คะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้งสองด้านสูงสุด คือ เด็กหญิงศิศิรา ปิลาผล ได้คะแนนรวม 176.50 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.25) โดยมีนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถสูงสุดแต่ละด้าน 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ […] ↓ Read the rest of this entry…