กลุ่่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิวัฒนาการ 1

  Thank for Credit  :    Standard YouTube License


วิวัฒนาการเทคโนโลยี 2

                            Thank for Credit  :        Animation Infographic – เทคโนโลยีกับวิถีชีวิต ราวัลชนะเลิศอันดับ 3 Walailak Animation Contest 2014