วันที่ 23 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จัดให้มีการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 4/2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน