โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของโรงเรียน จำนวน 3 ราย ได้แก่ ครูกษรัช ปุญชุพิศาล (ครั้งที่ 5)  ครูแสงแก้ว พอเหมาะ (ครั้งที่ 1) และครูวิไลวรรณ กันกา (ครั้งที่ 1) โดยมี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และครูชำนาญการพิเศษของโรงเรียน เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร