นำเสนองาน กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ในระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้นำเสนองานกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม )
โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นผู้นำเสนอ
2.กิจกรรมนำเสนองาน บริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยมี ผู้นำเสนองานดังนี้
1.เด็กหญิง อาคิรา ดอนแก้ว นักเรียนระดับชั้น ป.6
2.เด็กหญิง ชนันนัทธ์ สบตุ๋ย นักเรียนระดับชั้น ป.6
3.เด็กหญิง เพชรไพลิน ศรีนิกร นักเรียนระดับชั้น ป.6
4.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญสุข นักเรียนระดับชั้น ป.6
ครูที่ปรึกษา คุณครู น้ำผึ้ง ธรรมลังกา   คุณครูกษรัช ปุญชุพิศาล