ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา  2561

การประกาศรับสมัคร
1. ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา      (อนุบาล1,อนุบาล2)
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.61 – 4 มี.ค 61
ไม่เว้นวันหยุดราชการ         ติดต่อสอบถาม  : ครูพรวิภา ค้าไม้ (ครูเอ) 0631233762

2. ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1)
ระหว่าง วันที่ 7 – 11 มีนาคม 61
ไม่เว้นวันหยุดราชการ          ติดต่อสอบถาม   : ครูลภัสดา  โทร. 093-1615371

เอกสารที่ต้องเตรียม  สำเนา 2 ฉบับ
1.ใบสูจิบัตร (ใบเกิด)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
4.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง

3. กรณี การย้ายเข้า และย้ายออก   (ระดับชั้น อนุบาล 3 ,ป.2-ป.6)
ติดต่อสอบถาม  :  ครูพัลลภ   โทร  087-1727478