โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  โดยผู้อำนวยการไพโรจน์ สุขธยารักษ์    คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเเรียน ร่วมกันจัดพิธีถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยมีการร้องเพลงและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน