เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
คุณกศิระ เสียงหวาน บุตรชายของท่าน ผอ.อนันต์ เสียงหวาน อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นตัวแทนครอบครัวเสียงหวาน มอบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย