วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ผู้อำนวยการไพโรจน์  สุขธยารักษ์   และคณะ ร่วมอวยพร สวัสดีปีใหม่กับ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวีระชัย  เฮงษฎีกุล