นางสาวอัจฉรา กันทาท้าว และนางสาววิไลวรรณ กันกา ครูโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปี 2562 สำหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่