วันที่ 26 มกราคม 2562

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร   โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต และคณะครู  ได้จัดการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6