วันที่ 4 มิถุุนายน 2562    กิจกรรมประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 496 คน