ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปี 2562