คลิ๊กเพื่อวัดแวว ความสามารถความเป็นเลิศ              **ส่งไฟล์การวัดแวว 

1.คลิ๊ก เพื่อวัดแวว นิสัย

 2.ส่งไฟล์ การวัดแวว

3.ตรวจสอบผลการส่ง

4. ป้อนข้อมูลอาชีพของนักเรียน ป.4-ป.6 2562

ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปี 2562

download ใบสมัคร