ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจำปี 2562

download ใบสมัคร