การใช้ ห้อง E-Classroom
แบบฟอร์มรายงาน จรูญลอง<<คลิ๊กที่นี่
เป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน    สำหรับรายงานให้ สมศ.

 

ระบบติดตามและประเมินผลดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ   รหัส 390184  รหัส  C4D937

ระบบสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษ   สพฐ        Username &Password :  1054390184

ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รหัส และ username 390184