ITA Online  2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 • ข้อมูลพื้นฐาน
  1. โครงสร้างหน่วยงาน
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
  6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  8. Q&A
  9. Social Network
 • แผนดำเนินงาน
  10. แผนดำเนินงานประจำปี
  – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
  – แผนพัฒนาการศึกษา2562-2565
  11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
  13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานคุรุสภา
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  – มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ตืดตามและประเมินผล
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  18. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  – ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประจำปีงบประมาณ2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
  – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมผลิตสินค้าเกษตรในสถานศึกษาด้วยประวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
  19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  งบประมาณ2562
  – ไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค.2561)
  – ไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.2562)
  – ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมย.-มิ.ย.2562)
  – ไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.2562)
  20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  งบประมาณ2561
  – ไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.-ธ.ค.2560)
  – ไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.2561)
  – ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมย.-มิ.ย.2561)
  – ไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.2561)
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  – การประชุมเตรียมความพร้อมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  – การประชุมชี้แจงการเตรียมรับการตรวจราชการรอบที่ ๒
  – การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ภาคเหนือ
  – การประชุมคณะวิทยากรในการเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
  การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  9. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  10. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  11. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  12. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  13. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  14. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
  15. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ