นำเสนองาน กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ในระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้นำเสนองานกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ) โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เป็นผู้นำเสนอ 2.กิจกรรมนำเสนองาน บริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยมี ผู้นำเสนองานดังนี้ 1.เด็กหญิง อาคิรา ดอนแก้ว นักเรียนระดับชั้น ป.6 2.เด็กหญิง ชนันนัทธ์ สบตุ๋ย นักเรียนระดับชั้น ป.6 […] ↓ Read the rest of this entry…