ประกาศจากทางโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เรียน ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ทุกท่าน ด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ มีมติคราวประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ที่โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น ทางโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จึงของดการจัดการเรียนการสอน แบบ ON SITE ที่โรงเรียน เป็นการเรียนแบบ ON HAND, ON LINE และ ON-AIR เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน -12 […] ↓ Read the rest of this entry…