วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2  โดย ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   ได้รับการประเมินภายนอก รอบที่ 4 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  นำโดย  ผอ.สันติ  กำยาน   ประธานกรรมการ และคณะ ผู้ตรวจ    ระห่ว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562