วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ได้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้ารับสิ่งของพระราชทานจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.   ณ หอประชุมเอราวัณ  อำเภอลอง จังหวัดแพร่