วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ตามโครงการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปี 2563  โดยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม  และมีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-5   ไปร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลุกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่ลาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดำเนินกิจกรรม ณ ดอยโป่งหมื่น วัดสะแล่ง