ด.ช.ภูดิศ จากน่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต ๒ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “เด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จาก ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เมื่อ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด