วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร ได้รับการตรวจราชการ  ในเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในนำโดย ดร.อรทัย มูลคำ  ผู้ตรวจราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ