นักเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้คะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์เต็ม 100
ผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 พบว่า สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน ทั้งความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และคะแนนรวมทุกด้าน เด็กหญิงณปภัสร นิลเพชร ได้คะแนนความสามารถด้านคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้งสองด้านสูงสุด คือ เด็กหญิงศิศิรา ปิลาผล ได้คะแนนรวม 176.50 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.25) โดยมีนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถสูงสุดแต่ละด้าน 3 อันดับแรก ดังนี้
1) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
1.1) เด็กหญิงณปภัสร นิลเพชร ได้ 100 คะแนนเต็ม
1.2) เด็กหญิงศิศิรา ปิลาผล ได้ 94 คะแนน
1.3) เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยแก้ว ได้ 93 คะแนน
2) ความสามารถด้านภาษาไทย
2.1) เด็กหญิงอนันดา ตันทเนตนิต ได้ 85.50 คะแนน
2.2) เด็กหญิงรัชนีวรรณ แอ่นโก ได้ 85.50 คะแนน
2.3) เด็กหญิงศิศิรา ปิลาผล ได้ 82.50 คะแนน
ขอแสดงความขอบคุณนักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายาม ขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน คุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนดูแลเด็กอย่างดีมาโดยตลอด