โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ขอแสดงความชื่นชมกับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มึผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้ิ ภาษาไทย คือ ด.ญ.ณภัทร พุ่มประเสริฐ (78.75 คะแนน) ภาษาอังกฤษ คือ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ใจเงา (87.50 คะแนน) คณิตศาสตร์ คือ ด.ช.ธนกฤต ไชยแก้ว (90.00 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ คือ ด.ญ.ณัฐกานต์ คู (82.50 คะแนน) ขอแสดงความขอบคุณนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายาม ขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน คุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนดูแลเด็กอย่างดีมาโดยตลอด