วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ดร. ปรีชาชาญ  อินทรชิต เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมพิธี