วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รับรางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ