วันที่  21 ธันวาคม 2562

ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  เป็นประธาน การรเปิดอบรมการเตรียมความพร้อมการสอบ
นานาชาติ ประจำปี 2562   ในะดับชั้น ป.4 ป.5-ป.6