วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการปรีชาชาญ  อินทรชิต  เป็นประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ ได้จัดการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคารเวียงเชียงชื่น  อาคาร ป.3-ป.4  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร