8 กรกฎาคม 2562 ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ได้นำนักเรียน ที่เล่นคณะชุดดนตรีไทย ของโรงเรียน ไปร่วมงาน ต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่่การศุึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2   ดร.สุเทพ ปาลสาร  ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศุึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2