วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น