ดร.ปรีชาชาญ อินทชิต และคณะครูได้นำนักเรียน นำเสนองาน กิจกรรมสำนึกพลเมือง (Project citizen) ภายใต้โครงการเสริมสร้างรคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่