ประกาศจากทางโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ทุกท่าน
ด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ มีมติคราวประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ที่โรงเรียน
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังนั้น ทางโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จึงของดการจัดการเรียนการสอน แบบ ON SITE ที่โรงเรียน
ป็นการเรียนแบบ ON HAND, ON LINE และ ON-AIR เป็นเวลา 2 สัปดาห์
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน -12 กรกฎาคม 2564
โดยทางโรงเรียนจะประสานการจัดการเรียนการสอนผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครองของทุกชั้นเรียนต่อไป
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
28 มิถุนายน 2564