โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่ง ที่ 22/2546  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2546
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ตามรายการทั้งหมด 17 รายการดังนี้
การสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

ถนนจรูญลองรัต ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560   ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.ดูรายละเอียดได้ที่
- เว็บไซต์ http://www.jaroonlong.com/

- เว็บไซต์ https://www.facebook.com/jaroonlongrattanakarn/

-  เว็บไซต์ http://www.phrae2.go.th/

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   054-581658

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0882550015

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0848104585

กำหนด ยื่นซองสอบราคาซื้อ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 2 สิงหาค 2560

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ณ  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ถนนจรูญลองรัต ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เป็นต้นไป

  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างครุภัณฑ์ที่เสนอ จำนวน 1 ชุด ต่อรายการ

เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือใช้ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา

ทั้งนี้ โรงเรียน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว

ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วสำนักงานจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

และต้องนำมาเสนอในโรงเรียนในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น หากไม่มานำเสนอ

จะถือว่าผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิรับการพิจารณาในการเปิดซองสอบราคา 

DOWNLOAD เอกสารที่นี่

ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร001ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

002เอกสารสอบราคาซื้อ-เลขที่-01003ใบเสนอราคา

003ใบเสนอราคา

รายการครุภัณฑ์2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง