เนื่องจากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
จึงประสงค์จะสอบราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

http://1drv.ms/f/s!Aj_dx8AybjeXhEFtmVtZwj8w8soM
กำหนด รับซองและยื่นซองสอบราคาซื้อ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

 ตามรายการทั้งหมด 17 รายการดังนี้

การสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม งบประมาณ 1,000,000 บาท

 

โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 01

ประกาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร25600811

ราคากลางรับรองจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง